לצפייה -  הוראה בדבר ארנונה לשנת 2019 .

חתימת ראש המועצה