לצפייה -  הוראה בדבר ארנונה לשנת 2019 .

חתימת ראש המועצה

 

צו ארנונה - 2019 -.pdf