קריטריונים להנחות בארנונה
סוג ההנחה אוכלוסיית הזכאים שעור ההנחה מסמכים דרושים
אזרח ותיק אזרח ותיק הזכאי לקצבת זקנה, שארים, תלויים או נכים מעבודה הנחה בשיעור של 25% ל-100 מטר מרובע משטח הדירה ההנחה ניתנת אוטומטית על פי דיווחי הביטוח הלאומי
אזרח ותיק, ופנסיונר גבר שמלאו 65 + 4 חודשים או אישה שמלאו לה 60 + 4 חודשים שהכנסתם לא עולה על השכר הממוצע במשק  וזוג קשישים שהכנסתם אינה על 150% מהשכר הממוצע במשק   הנחה בשיעור של 30% לדירה עד 100 מ"ר. על כל מ"ר מעל גודל 100 מ"ר תשולם ארנונה מלאה תעודת זהות, הגשת בקשה למחלקת הגבייה  בצרוף אישור הכנסות לשלושת החודשים האחרונים של השנה הקודמת
אזרח ותיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה או שארים בתוספת הבטחת הכנסה פטור לדירה עד גודל 100 מ"ר. על כל מ"ר מעל 100 מ"ר תשולם הארנונה המלאה ההנחה ניתנת אוטומטית על פי דיווחי הביטוח הלאומי
נכה ביטוח לאומי אי- כושר נכה ביטוח לאומי הזכאי לקצבת אובדן כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה כמשמעותה בסעיף 127 ל"ו לחוק הביטוח הלאומי ההנחה בשיעור של 80% משטח הדירה אישור ביטוח לאומי
נכה  (נכות רפואית מ- 90%) נכה בעל דרגת נכות רפואית של  90% ומעלה, או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור הנחה בשיעור של 40% משטח הדירה אישור על דרגת נכות רפואית
אסיר ציון  בן משפחתו של הרוג מלכות נכה רדיפות הנאצים א. נכי רדיפות הנאצים וניצולי שואה        שזכאים לקצבה מגרמניה הולנד        אוסטריה או בלגיה
ב. ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז,      בגטו או במחנה שעבדו בו עבודת        פרך
משפחה עד 4 נפשות זכאית להנחה עד 66% מ- 70 מ"ר משטח הדירה. משפחה בת 5 נפשות ומעלה זכאית להנחה עד 60% מ 90 מ"ר משטח הדירה רשימת משרד האוצר או אישור משרד האוצר או אישור על קבלת הגמלה ותעודת זהות.
עיוור בעל תעודת עיוור הנחה בשיעור של 90% משטח הדירה תעודת עיוור לפי חוק שרותי הסעד התשי"ח 1958
עולה חדש עולה חדש שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה עפ"י חוק השבות, התש"י- 1950 הנחה בשיעור של 90% לדירה עד גודל 100 מטר מרובע ל-12 חודשים מתוך 24 חודשים המתחילים מיום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה, על פי חוק השבות תעודת עולה
מקבלי גמלאות, מזונות וסיעוד מקבלי גמלאות הבטחת הכנסה המקבלים אחת מהגמלאות הבאות: 
א. גמלת תשלום לפי חוק המזונות, התשל"ב – 1972.
ב. גמלת סיעוד, לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי
ג. גמלה להבטחת הכנסה מהמשרד   לענייני דתות אשר מקבלים הגמלה לפני שנת 2003 ומקבלים אותה גם כיום ללא הפסקה הגדולה מ- 6 חודשים 
הנחה בשיעור של 70% משטח הדירה רשימת הביטוח הלאומי
חסיד אומות עולם מי שהוכר בידי רשות הזיכרון "יד ושם" ובן זוגו או מי שהיה בן זוגו היושב בישראל הנחה בשיעור של  66% לדירה לגבי 80 מ"ר עד 4 נפשות ו- 110 מ"ר מעל 4 נפשות אישור מיד ושם ותעודת זהות
נכה צה"ל ונפגע פעולת איבה. הורים שכולים, אלמנות צה"ל ושארים נכה צה"ל ונפגע פעולת איבה, הזכאי לפי חוק התגמולים, התש"ל – 1970. הורים שכולים אלמנות צה"ל ושארים משפחה עד 4 נפשות זכאית להנחה של שני שליש 70-07 מטר מרובע. משפחה בת 5 נפשות ומעלה זכאית להנחה של שני שליש מ-90 מטר מרובע הזכאות מותנית בהופעת הזכאי ברשומות המועברות לעירייה. על ידי משרד הביטחון (נכה צה"ל) ומהביטוח הלאומי (פעולות איבה)
הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד-הוריות התשנ"ב 1992. תושב ישראל שאינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן-זוגו,  אשר בהחזקתו ילד הנמצא עימו עד  גיל 18 או בן חייל בסדיר עד גיל 21 הנחה בשיעור של 20% משטח הדירה תעודת זהות ומסמכים המעידים על היותו הורה יחיד
ילד נכה בן או בת של המחזיק בנכס,  הזכאי לגמלת ביטוח לאומי (דמי מחייה, עזרה ללימודים וסידורים לנכה) הנחה בשיעור של 25% לדירה עד גודל 100 מטר מרובע אישור ביטוח לאומי
נזקק רפואי נזקק  שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו הנחה בשיעור עד 70%. גובה ההנחה יקבע על פי החלטות ועדת הנחות פנייה לוועדת הנחות בצירוף מסמכים
נזקק חומרי נזקק שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי הנחה בשיעור עד  70%. גובה ההנחה יקבע על פי החלטות ועדת הנחות פנייה לוועדת הנחות בצירוף מסמכים
הנחות סוציאליות לפי מספר הנפשות המתגוררות בדירה ורמת ההכנסה של כל בני המשפחה (ברוטו) בשלושת החודשים האחרונים של השנה הקודמת גובה ההנחה יקבע על פי קריטריונים שפורסמו על ידי המדינה פנייה למחלקת הגבייה בצירוף מסמכים
בניין ריק מחזיק של בנין ריק. שאין משתמשים בו במשך תקופה רצופה או שחדלו להשתמש בו (הסכמות למתן הנחה לבניין פעם אחת בלבד כל עוד לא שונתה הבעלות עליו) 100% פטור למשך 6 חודשים טופס הצהרה בצירוף מסמכים
גמלאי "עוסק זעיר" מחזיק שהוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף (בעל עסק, בעל שליטה בעסק, למעט עסק שמנהל חבר בני אדם כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה): 
א.   שטחו של העסק אינו עולה על 100 מ"ר. 
ב.   מלאו לו 65 שנים ולאישה 60 שנהג.   
ג. העסק הוא "עוסק זעיר" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מע"מד.   
ד. בעל העוסק זכאי להנחה מארנונה לפי  תקנה 2 (8) - הנחות סוציאליות.      
בעד דירת המגורים שבה הוא מחזיק
הנחה בשיעור שניתן לזכאי באותה שנת כספים על דירת מגורים שבחזקתו. עבור 40 מ"ר הראשונים  

 

מבחני הכנסה

בכל ההנחות המותנות במבחן הכנסה יינתנו שיעורי ההנחה כדלקמן:

  • בהכנסה עד השכר הממוצע (כ- 7000 ש"ח לחודש) – 100% משיעור ההנחה הנקוב.
  • בהכנסה שעד 150% מהשכר הממוצע – 75% משיעור ההנחה הנקוב.
  • בהכנסה שעד 300% מהשכר הממוצע – 50% משיעור ההנחה הנקוב.
  • בהכנסה שעד 400% מהשכר הממוצע – 25% משיעור ההנחה הנקוב.