בדף זה מופיעות הודעות על כריתת הסכמים עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשכירת שירותי ניהול  ופיקוח וזאת בהתאם להוראות סעיף 3(15)(ג) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח - 1987.

 

תאריך חתימת ההסכם מספר  מכרז תיאור העבודה
28.2.2018 מג/3/2017 בניית בית ספר יסודי
26.3.2018 מש/33/2017 אספקה והתקנה של משטחים לבלימת הולם