לצפייה -  הוראה בדבר ארנונה לשנת 2020.

חתימת ראש המועצה