פרטי בעל העסק:

 

 

 

 

הצהרה של בעל העסק על עמידה בתנאים שנקבעו: (חובה) שדה חובה

 

הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מנהלית שניתן להטיל בגינה קנס.


התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף-2020.

 

 

 

 

 

1. אני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולת המפורטות בתקנה 5(ב)(2א)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגברת פעילות), התש"ף (להלן - הפעולות).

2. אני מודע לחובתי לקיום ואכיפת הפעולות במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.

3. ולראיה באתי על החתום:

 

Browser not supported