הודעה על אפשרות להגיש בקשות לתמיכות

 

  1. ניתנת בזה הודעה כי גופים הפועלים למען הציבור בפרדסיה בתחומים הבאים: ספורט, נוער, דת ורווחה, רשאים להגיש בקשה לתמיכה לשנת הפעילות 2021 על גבי טפסים שנקבעו לעניין זה. את הטפסים ניתן לקבל במשרדי המועצה בשעות העבודה.
  1. את התבחינים למתן תמיכות התקפים במועד פרסום זה, ניתן להשיג במועצה וכן לעיין בהם באתר האינטרנט של המועצה. בתבחינים עשוי לחול שינוי.
  1. את הבקשות לתמיכות יש להגיש עד ולא יאוחר מיום 31.12.2020 וזאת בצרוף כל המסמכים והתיעוד הנדרשים לעניין זה בהתאם לנוהל התמיכות שפורסם ע"י משרד הפנים. (www.moin.gov.il).
  1. אין בהודעה זו משום התחייבות לאישור תקציב כלשהו למתן תמיכות בשנת 2021. מתן התמיכות כפוף לאישורים הנדרשים על פי כל דין.

 

 

 

איכות חיים בפרדסיה

WWW.PARDESIA.MUNI.IL