מחלקת הגבייה במועצה עומדת לשרות התושבים בכל הנושאים הקשורים להסדרת תשלומים ומתן אישורים בתחומים הבאים:

מיסי ארנונה, אגרות שמירה, היטלי פיתוח, תשלומי חינוך, אגרות שילוט ועוד,
כמו כן, ניתנים אישורים להחלפת שוכרים והחלפות בעלים, אישורים ללשכת רישום המקרקעין (טאבו) ואישורים למס שבח.

נאמנים למסורת הניהול היעיל, מחלקת הגבייה במועצה הופרטה ומנוהלת ע"י חברה המיומנת בתחום. שיעורי גביית הארנונה
בפרדסיה נושקים ל- 100% ומצביעים על מוסר תשלומים גבוה של תושבי פרדסיה.

בשנת 2022 נכנס לתוקף תיקון לפקודת העיריות המסדיר את מערכת היחסים בין הרשויות המקומוית לבין חברות הגבייה הפועלות מטעמן.

בקישורים המופיעים בהמשך ניתן מידע על כללי הגבייה במועצה, אמות המידה לטיב ולאיכות השרות במחלקת הגבייה וכן דרכי הגשת תלונות נגד חברת הגבייה ועובדיה.

שעות קבלת קהל במועצה:

ימים א', ב', ד',ה' - 14:00-08:30
ג' - 12:00-08:30/ 18:30-16:00

צו ארנונה לשנת 2024

הודעה על החלטת ועדת האישורים להעסקת עובדי חברת גבייה

דרכי הגשת תלונות נגד חברת הגבייה ועובדיה

כללי הגבייה במועצה המקומית פרדסיה

אמות המידה לטיב ואיכות השירות במחלקת הגבייה