לצפייה -  הוראה בדבר ארנונה לשנת 2024.

חתימת ראש המועצה