לצפייה -  הוראה בדבר ארנונה לשנת 2022.

חתימת ראש המועצה