לצפייה -  הוראה בדבר ארנונה לשנת 2021.

חתימת ראש המועצה