ועדות המועצה הן המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו הפורום הציבורי - מקצועי של הרשות המקומית שבו נפגשים יחדיו נבחרי הציבור, תושבים מקומיים והדרגים המקצועיים במועצה ושומעים את המומחים והיועצים השונים, וכולם ביחד מטכסים עצה עם נציגים הנוגעים בעניין. החוק קובע את חובת הקמתן של ועדות מסויימות. אלו הן ועדות החובה. המועצה המקומית פרדסיה מתוך ראייה של שקיפות ושיתוף הציבור בהחלטות הקימה ועדות נוספות, אלו הן ועדות הרשות.

עשרות תושבים לוקחים חלק בדיוני הועדות. ישנן ועדות פעילות יותר וועדות הפעילות פחות, הכל בהתאם למזגם של הנפשות הפועלות בועדה. החלטותיהן של מרבית הועדות (למעט ועדות הנחות מארנונה וועדת התנועה הסטטוטורית) מהוות המלצות למליאת המועצה הסוברנית לקבלן, לדחותן או לקבל רק חלק מהן.

הרכבי מרבית הועדות משקפים במניינם את יחסי הכוחות במועצה, כאשר כל סיעה במועצה ממליצה על מועמדיה. עפ"י הנהוג בפרדסיה, כל הרכבי הועדות נקבעים בהסכמה מלאה של כל חברי המועצה.