הרכב הועדה נקבע בחוק – זוהי הועדה היחידה שבה יש רוב לדרג המקצועי ולא לדרג הנבחר. החלטות הועדה הינן סופיות ואינן דורשות אישור מליאת המועצה.

 הועדה מוסמכת לאשר הנחות בארנונה, עד לשיעור מרבי של 70% לנזקקים שנגרמו להם הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד בשל:

  1. טיפול רפואי, חד פעמי או מתמשך של הנזקק או של בן במשפחתו  
  2. אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפוייה במצב החומרי של הפונה. 

חברי הועדה:
מס' שם
1 שרון חוילי – יו"ר
2 תומר יפת
3 זאב ובר
4  רונית איזנשטדט
5 גיתית שרמן