הועדה דנה במתן הנחות לשירותים שונים הניתנים במועצה וזאת בהתבסס על קריטריונים המפורסמים באתר זה.

חברי הועדה:
מס' שם
1 שרון חוילי – יו"ר
2 גילת ברכר
3 תומר יפת
4 רונית איזנשטדט