תפקידיה של ועדת המכרזים מוגדרים בחוק כדלקמן: "לבדוק הצעות מחירים המוגשות לרשות בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ בפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישור". כיום יש חובה למועצה לקיים מכרז פומבי בכל תחום שבו היקף ההתקשרות היינו מעל 351,000 ש"ח בשנה (לפני מע"מ). על סכומי התקשרות שמעל 70,200 ש"ח (לפני מע"מ) יש חובה לקיים הליך של קבלות הצעות מחיר המכונה "מכרז זוטא".

חברי הועדה:
מס' שם
1 טל תעסה – יו"ר
2 הדר מושקט
3 שרון חוילי
4 עמי אחיאל
5 לימור שרגא