על פי צו המועצות המקומיות חלה חובת תשלום הארנונה על המחזיק המשתמש בנכס בפועל. על בעל הנכס חלה החובה לדווח בכתב לרשות המקומית על כל שינוי שחל בנכס, כגון חילופי דייר, שינוי שטח, ו/או שינוי בשימוש הנכס. כל עוד לא התקבלה הודעה על השינוי, יהיה בעל הנכס אחראי לתשלום מיסים במלואם.

דיווח על שינוי בנכס

בכל שינוי בנכס, כפי שפורט לעיל, יש לפנות למחלקת מיסים וגביה בצירוף המסמכים הבאים: 

  • תצלום חוזה השכירות/מכר כנדרש, בציון תחילת מועד החזקה בנכס ופרטי המחזיק החדש.
  • מספר הזיהוי(מספר משלם, מספר ת.ז או מספר חברה פרטית, מספר חברה ציבורית או עמותה).
  • תצלום נסח מהטאבו(במקרה של שינוי בעלות).

למילוי טופס מקוון בנושא לחצ/י כאן