(עודכן בישיבת מועצה מיום 25.2.20)

כללי

 1. מבחנים אלו מתייחסים להקצאת קרקע ו/או מבנים של המועצה המקומית פרדסיה ללא תמורה או בתמורה סמלית.
 2. כל ההקצאות לפי מבחנים אלו יינתנו באופן שוויוני ועפ"י שיקולים ענייניים בלבד.
 3. הקצאה יכולה להיות אך ורק לגוף ציבורי או לעמותה רשומה הפועלים שלא למטרת רווח.
 4. לא תוקצה קרקע לשימוש שאינו עולה בקנה אחד עם ייעוד הקרקע כפי שנקבע בתוכנית לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965.
 5. לא תיעשה בקרקע פעילות שונה מהפעילות עבורה הוקצתה לגוף כמו כן לא תעשה בקרקע פעילות עסקית ומסחרית למטרות רווח.
 6. לגוף המקבל לא תהיה סמכות להעביר הקרקע או לשעבדה לאחר.
 7. לא ייעשה שימוש בקרקע לפעילות פוליטית או מפלגתית.
 8. עם פירוק הגוף המקבל או הפסקת פעילותו, או עם ביטול ההסכם עימו תחזור  הקרקע בלעדית כולל החזקה עליה  למועצה.
 9. תקופת ההקצאה לא תעלה על 25 שנים.
 10. ידונו אך ורק בקשות שיוגשו על פי הנוהלים.  


אמות מידה להקצאת קרקעות ומבנים

 1. המועצה תקצה קרקע אך ורק למטרות הבאות: 
  1. לפעילות תנועות נוער. 
  2. לפעילות אגודות ספורט. 
  3. לצורך מתן שירותי דת. 
  4. לצורך מתן שרות לטובת הקהילה.
 2. קרקע תוקצה למטרה מהמטרות האמורות בהתקיים אלה: 
  1. הפעילות הצפויה בקרקע מתאימה לאופי האזור. 
  2. לא צפוי כתוצאה מהפעילות מטרד מעבר לסביר לשכנים המתגוררים בסמיכות מקום ולאוכלוסייה שבאזור. 
  3. אופי הפעילות אין בו בכדי לפגוע ברגשות תושבי הסביבה.
 3. בהקצאת הקרקע יינתן דגש לאופי הפעילות הצפויה במקום ולהמצאות פעילות דומה ע"י גוף אחר בסמיכות.
 4. בהקצאת הקרקע ייעשה מאמץ לשמור על הקצאות הקרקע כך שיישמר מתאם לצרכי כלל התושבים.
 5. א. קרקע תוקצה לפעילות שמספר הפעילים בה בקביעות לא יפחת מ- 25 איש. במקום שבו תוגשנה שתי בקשות מקבילות לשימוש בקרקע למטרה דומה, תינתן עדיפות לגוף הפעיל יותר.
  ב. בעת הקצאת קרקע לבית כנסת, תינתן עדיפות לעמותה שאין מבנה בבעלותה ו/או בחזקתה ללא תשלום או תמורה, המפעילה בית כנסת בתחום היישוב זמן ממושך יותר. 
 6. במקרה של הקצאת מבנה יתחייב הגוף המקבל לשמור על המבנה, לתחזק אותו ואת סביבתו ולשמור עליו ברמה שלא תפחת מהרמה שקיבל אותה. 
 7. במקרה של הקצאת קרקע הגוף המקבל את הקרקע יחויב בפיתוחה בהתאם לתנאים שייקבעו וכפוף לכל דין תוך 3 שנים. אם בתום 3 שנים טרם הושלם פיתוח הקרקע כאמור, תחזור הקרקע לידי הרשות המקומית. במקרים חריגים בהם יוכח ע"י הגוף כי עשה מצידו את המרב לפתח את הקרקע אך טרם השלים את פיתוחה כאמור מטעמים מיוחדים שיירשמו, רשאית המועצה, לבקשת הגוף, לאפשר המשך שימוש בקרקע, לתקופה מוגבלת של עד שנתיים נוספות.