תבחינים ותעריפים לקבורה בבית העלמין בפרדסיה

שיקולים והנחות יסוד:

  • שטח בית העלמין קטן ומוגבל
  • קיים חשש שפתיחת הקבורה לתושבי חוץ תגרור בקשות רבות


הגדרות:
מחיר בסיס – מחיר חלקת קבר בחיים כמופיע  בתוספת 2,1 (סעיף 14א) לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב) , התשל"א – 1971, מחיר בפרדסיה – 3,106 ₪


תבחינים ותעריפים:

1. קבורת תושב פרדסיה :

נפטר, תושב פרדסיה, הרשום במרשם התושבים וגר בפועל בפרדסיה , יקבר ללא תשלום.

* תתאפשר שמירת מקום בחלקה סמוכה לבן/בת זוג של הנפטר במחיר בסיס * 80%

2. קבורת תושב חוץ :

קבורת תושב חוץ תתאפשר בתנאי שיתקיימו התנאים המפורטים להלן :    

  • לנפטר קשר משפחה מדרגה ראשונה (אב ,אם ,אח ,אחות ,בן ,בת, בעל, רעיה לתושב פרדסיה והתושב פנה בבקשה לאפשר זאת וגם .  
  • הנפטר בעלים או חוכר לדורות של נכס בפרדסיה (קרקע , בית , דירה).
  • תתאפשר קבורת הורים ,תושבי חוץ , של חייל, תושב פרדסיה, שנפטר בזמן שירותו הצבאי ונקבר בחלקה הצבאית בבית העלמין.
  • תתאפשר שמירת מקום בחלקה סמוכה לבן/בת זוג של נפטר תושב חוץ .

מחיר חלקת קבר לתושב חוץ ו/או לבן/בת זוג של נפטר תושב חוץ –  מחיר בסיס 120X.

על כל חריגה מהנ"ל יש לקבל אישור מליאת המועצה המקומית.