על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968 כל עסק הטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לפתיחת העסק ולניהולו. רישיון לניהול עסק הוא מסמך הניתן על ידי המועצה בתפקידה כרשות הרישוי, לבעלים של העסק. הרישיון מתיר את פתיחת העסק ואת ניהולו לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים.

בדף זה מפורסם לכלל הציבור המפרט הרשותי של מועצת פרדסיה לפי המוגדר בסעיף 7ג3 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968.

מועצה מקומית פרדסיה מעודדת פיתוח וקידום עסקים למען כלכלת ורווחת תושביה. יחד עם זאת, מוטלת עליה האחריות והמחויבות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב והסביבה. לשם כך, חוקקה מדינת ישראל את חוק רישוי עסקים שהוא אחד החוקים החשובים לאזרחי המדינה.

מטרות חוק רישוי העסקים

לחוק רישוי עסקים מספר מטרות משמעותיות וביניהן:
שמירה על איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
שמירה על שלום הציבור
בטיחות הנמצאים בעסק או בסביבתו
שמירה על בריאות הציבור וקיום תנאי תברואה נאותים
קיום הדינים  הנוגעים לתכנון ולבניה
קיום הדינים הנוגעים לכבאות
קיום הדינים הנוגעים לנגישות

הפניות לאתר משרד הפנים

 

חוק תקנות וצו רישוי עסקים

https://www.gov.il/he/Departments/General/regulation-law

 

מידע והפניות לבעל העסק

https://www.gov.il/he/Departments/General/information-business-owner

 

תהליך רישוי העסק
 

התהליך לקבלת רישיון עסק מורכב ולעיתים מתפרס על פני מספר חודשים וזאת מאחר והוא תלוי בהכנתם ובהגשתם של מסמכים וטפסים שונים. תהליך זה תלוי במעורבותם של גורמים מאשרים שיש לקבל התייחסותם, ועל מנת לקבל רישיון העסק, יהיה עליכם  לבצע דרישותיהם ולקבל אישורם לבקשה. לפיכך, חשוב שהבקשה לקבלת רישיון עסק תוגש מבעוד מועד, כך שניתן יהיה לקבל את רישיון העסק מוקדם ככל שניתן.

אגף התפעול מופקד על יישומו של החוק לרישוי עסקים בפרדסיה אשר בא לאזן בין הזכות המאפשרת לאדם בחברה חופשית לעסוק בכל עיסוק שהוא בוחר לעסוק בו (חוק חופש העיסוק) לבין הרצון לאפשר לכלל הציבור איכות חיים טובה ובטוחה.

האגף מהווה ציר המקשר בין בעלי העסקים ובין גורמי הרישוי השונים, מחלקת רישוי עסקים עושה כל שביכולתה להעניק את השירות הטוב ביותר בעבור בעל העסק וללוותו עד סוף תהליך הרישוי.

הליך הרישוי

בכדי להגיש בקשה לרישיון עסק ניתן למלא טופס הגשת בקשה מקוון כאן ואנחנו נחזור אליכם לתיאום פגישה

או לחלופין לתאם פגישה במשרדי מחלקת רישוי עסקים במועצה בזמני קבלת הקהל:

מחלקת רישוי עסקים מועצה מקומית פרדסיה:

מענה טלפוני: ימים א' – ג' בשעות 9:30 - 12:00

טלפון: 09-8945551 שלוחה 3  |   פקס: 09-8988354

כתובת דואר אלקטרוני:  [email protected]

קבלת קהל בתיאום מראש: ימים א'-ג' : 12:00-9:30 | ימי ג': 18:00-16:00

כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 202 פרדסיה 42815

כתובת: שלום שבזי 1 פרדסיה, בניין המועצה, קומה ב'.

תעריף אגרת רישוי עסקים מעודכן אפריל 2023

על הבקשה לרישיון עסק לכלול את פרטי העסק (כתובת העסק, שם העסק, מהות העסק וכו'), פרטי בעל העסק (כתובת מגורים, מספר טלפון, ת.ז, ח.פ ועוד) וצירוף מסמכים לפי הצורך (תרשים סביבת העסק, מפה מצבית, תוכנית עסק הנדסית וכו').

במהלך הפגישה תמליץ מחלקת רישוי עסקים על פריט הרישוי המתאים לבקשה ותתן הסבר למגיש הבקשה על התהליך, מפרטים אחידים, מסלולי הרישוי השונים, סוגי הרישיונות והמשך התהליך מול גורמי הרישוי.

בהתאם להנחיות גורמי הרישוי, מחלקת רישוי עסקים תעביר את בקשת הרישיון בצירוף המסמכים הרלוונטים למשרדי המדינה ולגופים המאשרים. במידה וגורמי הרישוי יבקשו פרטים נוספים או מסמכים נוספים יפנו הם ישירות למגיש הבקשה לצורך זה. גורמי רישוי מסויימים יגיעו גם לביקורות בשטח בכדי לאמת את פרטי הבקשה לפני הענקת אישור.

העברת הבקשה לוועדה המרחבית לתכנון ובניה "שרונים" תבוצע פיזית ע"י מגיש הבקשה – פירוט בסעיף הבא.

*בנוסף להגשת הבקשה על בעל העסק לשלם את אגרת הרישוי במחלקת גביה במועצה (ניתן לשלם גם בטלפון באמצעות כרטיס אשראי)

**לפי הנחייתו של אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים, החל מה1.10.22 סכום האגרה לפתיחת תיק חדש / חידוש רישיון קיים / שינוי בעלים  - יעמוד על סך 347 ₪.

 

וועדת מרחבית לתכון ובנייה "שרונים"

כל בקשה חדשה לרישיון עסק בפרדסיה צריכה לקבל את אישור הוועדה המרחבית "שרונים". הוועדה בודקת בין היתר באם מדובר בפעילות עסקית המותרת לפי ההיתר לאותו המבנה / שטח.

לאחר פתיחת התיק במשרדי מחלקת רישוי עסקים במועצה ותשלום האגרה, בעל העסק יקבל טופס הפניה מהמועצה אל הוועדה המרחבית. עליו להגיע עם טופס זה ותוכניות העסק (גרמושקא לרישיון עסק, מפה מצבית וכו') כולל מספר ההיתר אל משרדי הוועדה, רחוב הצורן 4ג', קומה 2, מעלית 11, א.ת. דרום פולג.

*קבלת קהל ביום שני בין השעות 8.30-12.00 וביום רביעי אחר הצהריים בין השעות 14.00-17.00.  הגשת הבקשות לקליטה במערכת אצל פקידת הקבלה נטלי בן חמו.

 

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, להלן מפרט דרישות רשות הרישוי. דרישות אלה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב, זאת בנוסף לתנאים ולמפרט האחיד של נותני האישור השונים.

על בעל העסק לעמוד בכל הדרישות הרלוונטיות לעסקו.

שמירת איכות הסביבה ומניעת מפגעים

 1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן בו לא ייגרמו מפגעים במישרין או בעקיפין.
  מפגע קיים בתחום העסק או שנגרם ע"י העסק יטופל ע"י בעל העסק. המועצה נדרשת להשתמש בסמכויותיה ע"פ חוקי העזר של פרדסיה ולהורות על סילוק המפגע. במידה ומפגע לא יסולק המועצה רשאית לסלקו בעצמה ולחייב את בעל העסק בהוצאותיה.
 2. בעל העסק יפעיל את העסק באופן בו לא יגרם מפגע ריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.
 3. בעל העסק יפעיל את העסק באופן בו לא יגרם רעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
 4. בעל העסק יפעיל את העסק באופן בו לא יגרם מפגע אבק או זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.
 5. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום מי נגר וקרקע, גלישת שפכים וידאג לחיבור שפכי העסק כדין למערכת הציבורית.
 6. מומלץ לפנות לאגף התפעול לקבלת הנחיות בכל נושא שקשור לשמירת הסביבה.

טיפול בהפרדת פסולת ומחזור

בעל העסק יציב בשטח העסק או בסמוך לו מכלי אצירה לפסולת לסוגיה השונים, יהיה אחראי להפרדת פסולת במקור, להקטנת נפחם של פסולת וחומרי אריזה ולהתקנת ביתן פסולת במידת הצורך.

שילוט עסקי ושילוט חוצות

 1. ניתן להציב שלטים בשטח בית העסק או על מבנה בית העסק. על מנת להציב שלטים בולטים או שאינם צמודים לקירות או גדרות יש לקבל היתר בניה כדין.
 2. בשטח בית העסק ניתן להציב שילוט המפרסם עסק זה בלבד, ולא ניתן לפרסם עסקים אחרים.
 3. אין להציב מסכים אלקטרוניים הנצפים מחוץ לשטח בית העסק.
 4. הוראות חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו- 1966 וחוק העזר לפרדסיה (מודעות ושלטים), התשנ"א- 1991 חלות על עסקים בשטח המועצה. על פי חוקים אלה, אין להציב שילוט מחוץ לתחום העסק ללא אישור המועצה ואין להציב שלטים בדרכים בינעירוניות או באופן בו השלטים יהיו נצפים מדרכים כאלה.

שעות פתיחה וסגירה  של עסקים

 1. שעות פתיחה מפורטים ניתן למצוא בחוק העזר לפרדסיה (פתיחת עסקים וסגירתם) תשי"ח 1957.
 2. המועצה תהיה רשאית לדרוש מעסקים לנקוט באמצעים להפחתה ומניעה של רעש במידת הצורך ועל פי שיקול דעתה.

הוצאת פריטים מחוץ לשטח בית העסק

 1. הוצאת פריטים למרחב ציבורי מחוץ לשטח בית העסק תותר לצורך תצוגה או הצבת שולחנות וכסאות בבתי אוכל.
 2. אין להוציא פריטים לצורך אחסנה.
 3. עסקים בתחום המועצה נדרשים לקבל אישור להוצאת פריטים למרחב הציבורי.
 4. יש לשמור מעבר פתוח להולכי רגל ברוחב 130 ס"מ לפחות ולוודא כי לא נוצר מכשול או מפגע בטיחותי.
 5. הקמת סככות, פרגולות, סגירות חורף וכד' כפופה לעמידה בדיני התכנון והבניה.

מכירה והגשת מזון ומזון מן החי

מכירה והגשה של מזון הינם עיסוקים טעוני רישוי ומחייבים קבלת רישיון עסק.

 1. על בעל העסק לבדוק התאמת המקום לדרישות רישוי עסקים לעסקי מזון, דרישות ותקנות משרד הבריאות.
 2. ברישוי מסעדות ובתי אוכל מומלץ להסתייע ביועץ מזון לקבלת חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות.
 3. עם הפעלת העסק על בעל העסק לעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים -תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל ובכל החוקים, התקנות וההוראות, ובנהלי משרד הבריאות בנוגע למזון.
 4. בעל עסק יוודא כי בכל מוצרי מזון מן החי (בשר, עוף, דגים) המגיעים לעסק בוצעו בדיקות משנה וישמור את התעודות והאישורים על קבלת הסחורה כל עוד הבשר נמצא בעסק, ויציגם לביקורת על פי דרישה.

רוכלות

הרוכלות בפרדסיה אסורה, בכל שטחי היישוב.

קייטנות

על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 וחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) התש"ן-1990, קייטנה היא עסק טעון רישוי (פריט 7.8א). אי לכך לא ינהל אדם קייטנה אלא אם כן יש בידו אישור ממשרד החינוך ורישיון עסק מהרשות המקומית.

בקשה לפתיחת קייטנה יש להגיש במחלקת רישוי עסקים לפחות 60 יום מראש.

גורמי הרישוי לקייטנה הם:

 • משרד החינוך - הנותן את דעתו על התכנים של הקייטנה והבטיחות.
 • משרד הבריאות – שבודק את תנאי התברואה ותנאים נוספים.
 • קב"ט מוסדות חינוך - האחראי לביקורת בטיחות, הדרכת בטיחות לכל המדריכים ומנהל הקייטנה ומתן אישור בטיחות.

קייטנה הפטורה מרישיון (כגון: קייטנות של המרכז הקהילתי, תנועות נוער וכו') כמפורט בתקנות הקייטנות התשע"ב- 2011 מחוייבת באישור משרד החינוך.

 ראה תקנון הקייטנות.

השגה

לפי חוק רישוי עסקים קיימת אפשרות להגיש השגה/ערעור לרשות הרישוי או לגורם רישוי על סירוב לתת רישיון או שלילת רישיון ועל תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון עסק (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק)

על מנגנון ההשגה לאחד או יותר מנותני האישור ניתן ללמוד מעיון באתר האינטרנט של כל אחד מנותני האישור (על פי הקישורים תחת כותר "גורמי אישור" בתחתית הדף).

מנגנון ההשגה במועצה מקומית פרדסיה:
תוך 45 יום, מיום שקבל סירוב או תנאי שלגביו רוצה בעל העסק להגיש השגה, ימלא הוא את "טופס הגשת השגה" (טופס 9 בתקנות רישוי עסקים), יגיש אותו בצירוף כל המסמכים הנדרשים (הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם והדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה וכן כל מסמך נוסף הנוגע לעניין) לרכז שפ"ע ואכיפה.

ההשגה תדון על ידי ראש המועצה, ראש אגף תפעול ורכז שפ"ע (מנהל מחלקת רישוי עסקים) תוך התייעצות עם הגורמים המקצועיים הרלבנטיים שבגינם הוגשה ההשגה.

החלטה תימסר למשיג תוך 30 יום, מיום קבלת טופס ההשגה ברשות.

לא ניתן להגיש השגה על חוקי עזר, חיקוק אחר או תקנה.

מפרטים

קישור למפרטים האחידים הארציים באתר ממשל זמין

מפרטים אחידים באתר ממשל זמין

גורמי אישור

להלן רשימת מטרות חוק רישוי עסקים והמשרדים האחראים על כל אחת ממטרות החוק: