כללי

 • יש לעשות שימוש נכון ועפ"י המותר בחוק בסמכויות כלפי אזרחים בכלל וכלפי חשודים בפרט.
 • אין לעשות שימוש בסמכויות בנשק, בכוח ובתעודת המינוי אלא רק בשעת מילוי תפקיד ובהתאם לחוק.


ביצוע הפעילות

 • יש לפעול רק עפ"י הוראות החוק, הנהלים והוראות הממונים, ולבצע את הפעילות בהתאם לתחומי הפעילות הספציפיים- יש להימנע מהפרת החוק.
 • שמירת סודיות- לא יימסר מידע הקשור לביצוע התפקיד לשום גורם אזרחי ולא יעשה בו כל שימוש שהוא.


פרוט הסמכויות

בעת מילוי התפקיד יהיו לחבר המשמר הסמכויות כמפורט:

 • בעת מילוי תפקידו- כאשר המתנדב נקרא למשמרת, הוא נרשם ביומן ההפעלה ומתודרך לקראת תפקידו. בשום אופן לא יכול מתנדב להכניס עצמו (ביזמתו) לתפקיד.
 • פעולות נוספות- פעולות הקשורות לעבודת הסיור, התנועה, הבילוש והנוער וכן פעולות הקשורות לעבודת עוזרי חבלן ועוזרי יומנאים.


בעת פעילות בתחום "הפעולות הנוספות" שלא בנוכחות שוטר ולשם סיוע לו יהיו סמכויותיו כשל שוטר
בסייגים האלה:

מעצר

המתנדב לא יעצור אדם אלא אם הוא עבר לפניו או זה מקרוב עבירה, הכרוכה באלימות, בגניבה, בהתפרצות או בעבירה שתוצאתה נזק של ממש לגוף או לרכוש, או עבירה בנסיבות המפורטות בסעיף 28 לפקודת התעבורה,


שימוש בכוח

שימוש בכוח מותר רק בתנאי, שהמעצר היה חוקי ועמד בכל השלבים (המפורטים בנושא סמכות המעצר).
אמצעי הכוח המקובלים הם: שימוש בידיים (תוך הקפדה על מידת כוח סבירה) ושימוש בכבלים, כאשר יש הצדקה סבירה והדבר נחוץ ומחויב המציאות.


שים לב!
מידת הכוח המופעלת תהייה פרופורציונית לכוח שמפעיל החשוד.
מטרת השימוש בכוח היא אך ורק כדי להתגבר על התנגדותו של החשוד למעצר או על ניסיונו להתחמק מהמעצר.


השימוש בסמכות חוקי כאשר:

 1. העוצר הוא אדם שמוסמך לעצור.
 2. הכוח מופעל על אדם חב מעצר.
 3. חב המעצר, שכלפיו מופעל הכוח, מתנגד למעצר או נמלט ממנו.

חיפוש

החיפוש יתבצע לשם השגת מטרות המעצר (כאשר המעצר חוקי, וחב המעצר נמלט או מסתתר בביתו או בכל מקום אחר, ואין אפשרות לבצע את המעצר אלא ע"י חיפוש).


שימוש בנשק

השימוש בכלי ירייה נועד לסייע למתנדב בביצוע המעצר לשם הגנה על החיים ועל שלמות הגוף.


הפעלת סמכות המעצר

אין להשתמש בכלי ירייה לצורך ביצוע המעצר אלא אם נתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:

 1. המעצר מתייחס לעבירה מסוג פשע, שנתקיימו לגביה אחד מאלו:
  1. המעשה (עילת המעצר) סיכן בצורה ממשית את חייו של אדם או את שלמות גופו.
   או
  2. האדם שמבקשים לעוצרו בגין אותה עבירה מסכן באופן ממשי את חייו של אדם או את שלמות גופו.
 2. אין דרך אחרת לביצוע המעצר.
 3. השימוש בכלי ירייה אין בו כדי לגרום סיכון ממשי לחייהם של עוברי אורח ושל חפים מפשע או לשלמות גופם.


מלבד זאת חייבים להתקיים שני תנאים נוספים:

 1. חובת מתן אזהרה על הכוונה לפתוח באש.
  האזהרה תינתן:
  1. בקריאה בקול רם ובאמצעות מכשיר הגברה אם יש, ובמידת האפשר בשפה המובנת לחשוד.
  2. ביריית אזהרה באוויר, תוך נקיטת אמצעי זהירות, הדרושים למניעת פגיעה אפשרית בנפש וברכוש.
 2. חובת צמצום פגיעה בחשוד ובאנשים אחרים. חובה להשתמש בנשק בזהירות מרבית, באופן שימנע פגיעה בחייו של אדם כלפיו מכוון הירי, ויגרום את הפגיעה הקלה ביותר האפשרית בנסיבות המקרה.


פתיחה באש

 1. פתיחה באש לעצירת רכב תיעשה רק כאשר קיים חשד סביר כי ברכב הנמלט מצוי חשוד בביצוע פשע מסוכן
 2. אין לפתוח באש לעבר רכב שבו מוחזק בן ערובה, אלא לנסות להביא לעצירתו שלא תוך שימוש בנשק.
 3. אין לפתוח באש לעבר רכב שבו מצוי חשוד בביצוע פשע מסוכן, אלא כאמצעי אחרון, כשכל האמצעים האחרים לעצירתו (כגון סימון ידני להאט, שימוש באמצעי כריזה, תאורה) לא הועילו.
 4. יש לירות לעבר גלגלי הרכב כשכלי הנשק מכוון לירייה בודדת, עד לעצירת הרכב.


שימוש בכלי ירייה לצורך הגנה עצמית

 • משקמה הסמכות להשתמש בכלי ירייה, כדי להדוף תקיפה בנשק חם או קר, שהעמידה בסכנת פגיעה ממשית ומיידית את חייו או את שלמות גופו של שוטר או של אחרים, ואין דרך אחרת למנוע את הפגיעה- ניתן לפתוח באש.
 • השימוש בכלי ירייה בנסיבות אלו יעשה בהתאם למפורט להלן:
  • ניתן לוותר על מתן אזהרה על כל שלביה.
  • הירי יהיה לכיוון התוקף, במגמה לפגוע בו, כך שימנע ממנו להשלים את ביצוע מעשה התקיפה.
  • יש להפסיק את הירי מיד כשפסק הצורך בכך.


הוראות כלליות

פעולות שיש לבצע מיד לאחר סיום פעולות הירי:

 1. יש להגיש טיפול רפואי לנפגע.
 2. יש לערוך חיפוש על גופו של החשוד, אם אפשר, תוך הצבת שוטר מאבטח בזווית של 90 מעלות ביחס למיקום השוטר עורך החיפוש.
 3. יש לפעול למניעת בריחתו של החשוד ולמניעת פגיעה בו, כלהלן:
  1. יש להשכיב את החשוד על פניו, תוך פישוק ידיו ורגליו.
  2. אם החשוד חמוש או יש חשש כי הינו חמוש, יש לדרוש ממנו להשליך נשקו מחוץ להישג ידו, לכיוון בו נמצא הכוח המשטרתי ובטווח ראייה של אנשי הכוח.
   1. יש לפרוק ולבדוק את כלי הירייה.
   2. יש לדווח על האירוע למפקד הישיר, בהקדם האפשרי.
   3. יש לבצע סריקה לאיתור נפגעים נוספים או נזק לרכוש.
   4. יש לפעול להרגעת האוכלוסייה ולהחזקת הסדר על כנו, לפי הצורך.
   5. יש לבודד את זירת האירוע עד הגעת גורמי החקירה או הכוח המחליף.
   6. השוטר יקפיד על מילוי טופס מ1072- "דו"ח פעולה".


דיווח

 • בכל אירוע/מצב בו נעשה שימוש בנשק יש לדווח למפקדה כדלהלן:
  • דיווח ראשוני בקשר או בטלפון במידת האפשר.
  • דיווח משלים עם הגעה ליחידה ע"ג טופס מ1072- "דו"ח פעולה" (הערה: במג"ב דו"ח משימה).
 • חובת הדיווח חלה גם על מצב של פליטת כדור, כאשר:
  • השוטר/המתנדב הפולט כדור ידווח למפקדו.
  • על השוטר/המתנדב הנוכח בעת אירוע פליטת כדור לדווח לממונים.
  • דיווח משלים עם הגעה ליחידה.