דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 4/21 מנהל/ת אגף חינוך

 

המועצה המקומית פרדסיה

דרוש/ה

מנהל/ת אגף חינוך

במשרה מלאה

דירוג מנהלי מחלקות חינוך

 

תיאור התפקיד

גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך ברשות, ברוח המדיניות היישובית ובהלימה עם

הנחיות משרד החינוך, וניהול המערך החינוכי ברשות המקומית למען הוצאתה לפועל.

עיקרי התפקיד:

 1. התוויית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך.
 2. ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר (יסודיים ועל-יסודיים).
 3. ניהול מערך ההסעות לתלמידים הלומדים מחוץ ליישוב (בחינוך הרגיל והמיוחד).
 4. ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל –יסודיים.
 5. ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם.
 6. ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.
 7. קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 8. טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
 9. ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.
 10. טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך.
 11. אחריות לגיוס, שיבוץ וטיפוח כוח האדם במערכת החינוך ביישוב.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

א. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, או שקיבל הסמכה מקבילה מטעם הרבנות הראשית בישראל. (כאמור בקובץ הגדרת תפקידים מטעם משרד הפנים).

ב. הוא בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע.

 

דרישות ניסיון

בעל ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות כמנהל מוסד חינוך או כבעל תפקיד ניהול במוסד חינוכי או במערכת החינוך.

המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

 

דרישות נוספות

שפות – עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה -OFFICE.

רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

איזון בין צרכי מערכת החינוך המקומית לבין אילוצי תקציב.

עבודה בשעות לא שגרתיות.

 

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות, יצירתיות, יוזמה, קפדנות בביצוע, יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת תיאום ופקוח וסמכותיות.

כפיפות:

מנהלתית לראש המועצה, מונחה מקצועית על ידי משרד החינוך.

הבהרה מגדרית:

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים.

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 1. טופס שאלון למועמד (ניתן להוריד באתר).
 2. קורות חיים.
 3. תעודות המעידות על השכלה וניסיון.
 4. צילום תעודת זהות.

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

 

 • במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969.

   

 

 

להשלמת הגשת המועמדות יש למלא את הטופס המקוון שלהלן:

המועד האחרון להגשה  20.6.21

 

                          

1
פרטי המכרז
2
פרטים אישיים
3
צירוף מסמכים
4
הצהרת המועמד/ת

 

סוג מכרז (חובה) שדה חובה

 

נא להגיש קורות חיים בצירוף תמונת פספורט.

פרטים אישיים

 

 

 

 

השכלה

השכלה יסודית (חובה) שדה חובה
שם בית הספרמקום בית הספרמס' שנות לימודשנת סיום לימודים

השכלה תיכונית (חובה) שדה חובה
שם בית הספרמקום בית הספרמס' שנות לימודשנת סיום לימודיםתעודת בגרות (כן/לא)

השכלה מקצועית
שם בית הספרמקום בית הספרמס' שנות לימודשנת סיום לימודיםתואר/תעודה

השכלה אקדמית (תואר ראשון)
שם המוסדמקום מוסד הלימודיםמס' שנות לימודשנת סיום לימודים תואר/תעודה

השכלה אקדמית (תואר שני/שלישי)
שם המוסדמקום מוסד הלימודיםמס' שנות לימודשנת סיום לימודיםתואר/תעודה

שפות - מצוין/טוב/בינוני/חלש
השפהקריאהכתיבהדיבור

פרטי עבודות במסגרת השלטון המקומי או בשירות המדינה
תאריכי עבודהבמשרד או ברשות מקומיתבתפקידהמעסיק (קבוע/זמני)הדרגה

רישיון מקצועי או רישום בפנקס המקצוע (אם רלוונטי)
המקצוע/עיסוקמס' רישיון או הרישוםסוג הרישיון או הרישום

פרטים על עבודה נוכחית או עבודה קודמת (חובה) שדה חובה
שם המעבידתפקידהתקופה - מיום עד יוםכתובתטלפוןהמשכורת האחרונהסיבת הפסקת עבודה

השתלמויות מקצועיות
שם ההשתלמותהמוסד המארגןמשך ההשתלמותמועדהתעודה (יש/אין)ציון גמר

קרובי משפחה המועסקים או מכהנים במועצה
שםתפקידכתובתטלפון

האם קיימת זיקה (פוליטית, כלכלית או אישית) לראש הרשות, לחבר מועצה או לעובד בכיר? (חובה) שדה חובה

ממליצים
שםתפקידכתובתטלפון

פרטי התעודות והמסמכים המצורפים לבקשה בהתאם לנדרש במכרז

האם מעוניין/ת בעדיפות בשל השתייכות לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין? (חובה) שדה חובה

האם המועמד/ת הינו/הינה מוגבל/ת ונדרשות התאמות בתהליכי הקבלה לעבודה? (חובה) שדה חובה

 

 

בצירוף תמונת פספורט

הצהרת המועמד/ת

אני מציע/ה בזה את מועמדותי במכרז למשרה הנ"ל בהתאם לתנאים ולהוראות שפורסמו במכרז.

הריני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה הם נכונים.

ידוע לי כי אם אבחר למילוי המשרה, אהיה חייב/ת למלא את כל התנאים וההוראות הנדרשים לפי 
חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות.

 

Browser not supported

 

           

איכות חיים בפרדסיה

WWW.PARDESIA.MUNI.IL