דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 9/21 - דרוש/ה מנהל/ת ספריה עירונית

 

המועצה המקומית פרדסיה

דרוש/ה

מנהל/ת ספריה עירונית - בהיקף משרה של 75% (מכרז 9.21)

 

 

תיאור התפקיד:

ניהול הספריה הציבורית הפועלת בהתאם לחוק הספריות הציבוריות תשל"ה 1975.

גיבוש מדיניות לקידום וטיפוח הספריה הציבורית, בתחומי הקריאה, המידע והידע, התרבות והמורשת.

 

תחומי אחריות:

1 .ניהול הספרייה.

2 .ניהול עובדי הספרייה.

3. בנייה וטיפוח של אוספי הספריה בתחומים שונים.

3. ניהול פעילות הספרייה.

 

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

 

1 .ניהול הספריה

א. גיבוש תכנית העבודה של הספריה בתיאום עם הממונה.

ב. הטמעת תכניות עבודה.

ג. תיאום פעילות הספריה מול הממונה.

ד. בקרה על התשתיות הפיזיות וציוד הספרייה.

ה. פיתוח שירותים.

ו. שיווק ומיצוב הספריה.

ז. ניהול תקציב הספריה.

 

2 .ניהול עובדי הספרייה.

א. הדרכה מקצועית וקידום העובדים בספריה.

ב. ניהול העובדים ע"פ כללי הרשות המקומית.

ג. בקרה ודיווח על נוכחות והיעדרויות עובדים ליחידת משאבי האנוש ברשות המקומית.

 

3 .בנייה וטיפוח אוספי הספריה

א. בניית אוספים מגוונים ע"פ מדיניות הספריה.

ב. פיקוח ומעקב אחר השאלה, שימוש ואחסון הפריטים.

ג. עדכון מצב הפריטים במאגר הממוחשב.

ד. רכישת פריטים חדשים ודילול פרטים ישנים.

 

4 .ניהול פעילות הספריה

א. אחריות על שעות הפעילות של הספרייה.

ב. פיתוח בקרה על מתן השירותים בספריה.

ג. התווית כללי התנהגות ונוהלים במרחב הספריה.

ד. מתן מענה לפניות הציבור.

ה. ניהול מערך התשלומים של משתמשי הספריה.

ו. ייזום, תיאום ותפעול פעולות תרבות ומורשת לבאי הספריה.

ז. ארגון ותיאום פעולות העשרה מגוונות.

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

א. רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה.

ב. זיקה לספרות ותרבות.

ג. עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים.

ד. מתן שירות.

 

כפיפות:

מנהל אגף החינוך.

 

תנאים מקדימים למינוי

השכלה:

בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

 

* בנוסף לדרישות ההשכלה כאמור לעיל, על המועמד להיות בעל/ת תעודת ספרן מורשה או בעל תעודת ספרן מוסמך בספרנות  ומידענות או בעל תואר אקדמי שני בלימודי ספרנות  ומידענות.

מועמד שאין ברשותו תעודה כאמור, יידרש להתחייב בכתב להשלים תעודה זו או להשלים תואר אקדמי שני בלימודי ספרנות ומידענות תוך שנתיים מיום מינויו לתפקיד – יובהר כי סיום התעודה או תואר אקדמי שני מעבר ל-24 חודשים, יידרש בקבלת אישור פרטני ובכתב ממנהל תחום ספריות במשרד התרבות.

 

שפות:

עברית ברמה גבוהה

אנגלית ברמה טובה

יישומי מחשב: מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות

 

ניסיון מקצועי:

עדיפות לניסיון מקצועי כמנהל ספריה או ספרן בספריה במשך שנה לפחות.

ניסיון ניהולי: נדרש ניסיון בניהול של לפחות שני עובדים, במשך זמן של שנתיים לפחות.

 

 

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969.

 

 

נא להעביר את המסמכים

 לדוא"ל: judit@pardesia.muni.il

עד לתאריך 4.7.21

 

 

איכות חיים בפרדסיה

WWW.PARDESIA.MUNI.IL

 

להשלמת הגשת המועמדות יש למלא את הטופס המקוון שלהלן:

המועד האחרון להגשה  4.7.21

 

                          

1
פרטי המכרז
2
פרטים אישיים
3
צירוף מסמכים
4
הצהרת המועמד/ת

 

סוג מכרז (חובה) שדה חובה

 

נא להגיש קורות חיים בצירוף תמונת פספורט.

פרטים אישיים

 

 

 

 

השכלה

השכלה יסודית (חובה) שדה חובה
שם בית הספרמקום בית הספרמס' שנות לימודשנת סיום לימודים

השכלה תיכונית (חובה) שדה חובה
שם בית הספרמקום בית הספרמס' שנות לימודשנת סיום לימודיםתעודת בגרות (כן/לא)

השכלה מקצועית
שם בית הספרמקום בית הספרמס' שנות לימודשנת סיום לימודיםתואר/תעודה

השכלה אקדמית (תואר ראשון)
שם המוסדמקום מוסד הלימודיםמס' שנות לימודשנת סיום לימודים תואר/תעודה

השכלה אקדמית (תואר שני/שלישי)
שם המוסדמקום מוסד הלימודיםמס' שנות לימודשנת סיום לימודיםתואר/תעודה

שפות - מצוין/טוב/בינוני/חלש
השפהקריאהכתיבהדיבור

פרטי עבודות במסגרת השלטון המקומי או בשירות המדינה
תאריכי עבודהבמשרד או ברשות מקומיתבתפקידהמעסיק (קבוע/זמני)הדרגה

רישיון מקצועי או רישום בפנקס המקצוע (אם רלוונטי)
המקצוע/עיסוקמס' רישיון או הרישוםסוג הרישיון או הרישום

פרטים על עבודה נוכחית או עבודה קודמת (חובה) שדה חובה
שם המעבידתפקידהתקופה - מיום עד יוםכתובתטלפוןהמשכורת האחרונהסיבת הפסקת עבודה

השתלמויות מקצועיות
שם ההשתלמותהמוסד המארגןמשך ההשתלמותמועדהתעודה (יש/אין)ציון גמר

קרובי משפחה המועסקים או מכהנים במועצה
שםתפקידכתובתטלפון

האם קיימת זיקה (פוליטית, כלכלית או אישית) לראש הרשות, לחבר מועצה או לעובד בכיר? (חובה) שדה חובה

ממליצים
שםתפקידכתובתטלפון

פרטי התעודות והמסמכים המצורפים לבקשה בהתאם לנדרש במכרז

האם מעוניין/ת בעדיפות בשל השתייכות לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין? (חובה) שדה חובה

האם המועמד/ת הינו/הינה מוגבל/ת ונדרשות התאמות בתהליכי הקבלה לעבודה? (חובה) שדה חובה

 

 

בצירוף תמונת פספורט

הצהרת המועמד/ת

אני מציע/ה בזה את מועמדותי במכרז למשרה הנ"ל בהתאם לתנאים ולהוראות שפורסמו במכרז.

הריני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה הם נכונים.

ידוע לי כי אם אבחר למילוי המשרה, אהיה חייב/ת למלא את כל התנאים וההוראות הנדרשים לפי 
חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות.

 

Browser not supported

 

           

l