דלג לתוכן העמוד

מכרזים / דרושים

מכרז פומבי מס' 9/17 - רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע גביה ופיננסיות ממוחשבות

מכרז פומבי מס' 9/17 הארכה ושינוי בתנאים -רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע גביה ופיננסיות ממוחשבות

שאלות והבהרות יש להעביר בכתב עד תאריך 24/7/2017 בשעה 16:00 בקובץ WORD לדוא"ל: Aviva@pardesia.muni.il 

עבור זאב ובר, גזבר המועצה, באחריות המשתתפים לוודא קבלת המסמכים במזכירות גזברות המועצה בטלפון מספר 09-8945551 שלוחה 8.

שאלות אשר יתקבלו במועצה לאחר המועד האחרון להגשת שאלות לא ייענו.

את ההצעה כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש ידנית כמפורט במסמכי המכרז במעטפה סגורה, כשעליה מצוין - מכרז פומבי מס' 9/17 ולהכניסה לתיבת המכרזים במועצה עד יום שלישי 8.8.2017 עד השעה 18:30. אין לשלוח הצעות בדואר.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז