דלג לתוכן העמוד

מכרזים / דרושים

הזמנה ליועצים/מומחים להיכלל במאגר יועצים לצורך התקשרויות בפטור ממכרז

הזמנה ליועצים/מומחים להיכלל במאגר מציעים לצורך התקשרויות בפטור ממכרז בהתאם להוראות משרד הפנים

המועצה מקומית פרדסיה, עיריית כפר יונה, מועצה מקומית תל מונד, מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

  1. המועצה המקומית פרדסיה, עיריית כפר יונה, המועצה המקומית תל מונד והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל  (להלן: "הרשויות") מפרסמות בזאת הזמנה להיכלל ברשימות המציעים של כל אחת מהן בהתאם לנוהל משרד הפנים מס' 8/2016  -  התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז כפי שיהא מעת לעת.
  1. פרסום ההליך על ידי ארבע הרשויות יחד, נעשה מטעמי חסכון, יעילות ויתרון לגודל, ומתוך מטרה להקים לכל אחת מהן בנפרד רשימת מציעים לשימושה.
  1. הגשת הבקשה להיכלל במאגר של כל אחת מהרשויות תעשה באופן המפורט במסמכי ההזמנה לרבות עמידה בתנאי הסף שם וצירוף כלל המסמכים הנדרשים.
  1. את מסמכי ההזמנה ניתן להוריד באתר האינטרנט של כל אחת מהרשויות הנ"ל. מובהר לציבור המתעניינים כי מדובר באותם מסמכי הזמנה בכלל האתרים ויש להגישם פעם אחת בהתאם להוראות המפורטות שם.
  1. המועד האחרון להגשת מועמדות להתקבל למאגר נקבע ליום 15.11.17 אופן הגשת המועמדות יעשה באופן אלקטרוני, אך ורק לכתובת הדוא"ל המופיעה במסמכי ההזמנה ובהתאם לקבוע במסמכים אלה.
  1. לצורך הגשת ההצעות יש להוריד את שני הקבצים המצורפים להלן

    1) מסמכי ההצעה.
    2) קובץ אקסל.