דלג לתוכן העמוד

מכרזים / דרושים

מכרז פומבי מס' 10/18 - מתן שירותי ייעוץ וליווי בנושאים של פדגוגיה פורצת דרך למערכת החינוך בפרדסיה

מועצה מקומית פרדסיה

 

מכרז פומבי מס' 10/18

מתן שירותי יעוץ וליווי בנושאים של פדגוגיה פורצת דרך למערכת החינוך בפרדסיה

המועצה המקומית פרדסיה מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי יעוץ וליווי בנושאים של פדגוגיה פורצת דרך למערכת החינוך של המועצה בתחומים  הבאים: ארגון הלמידה וסביבת הלמידה, הערכה, פיתוח מקצועי של צוות הניהול, המורים, הגננות ותוכנית הלימוד ושיפור הקשר בין המורה לתלמיד.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום בסך של 300 ₪ במשרדי מחלקת הגביה, בבניין המועצה ברחוב שבזי 1 פרדסיה, בימים א'-ה' בשעות העבודה (טל:  8945551 -09).

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תמורה במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט של המועצה בלשונית "מכרזים/דרושים".

את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 העתקים, יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצויין "מכרז פומבי מס' 10/18". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי  המועצה, ברחוב שבזי שלום 1 פרדסיה, עד ליום ג'  27.11.18 בשעה 18:30. תיבת המכרזים תיפתח במועד זה.

את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.

 

 

בכבוד רב,

 

 טל גורקי

ראש המועצה

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז